Moroni Alberto (perugia, Sec. Xx)

Perugia, sec. XX
RDF