Barsanti Amedeo (notizie 1862-1901)

notizie 1862-1901
RDF