Berselli Giacomo (notizie 1666-1720)

notizie 1666-1720
RDF