Heise Jacob (bottega)

notizie dal 1654 al 1663
RDF