Chiesa San Nicolò. Madonna col bambino

negativo, 01/01/1951 - 01/01/1951