Giardino privato

Montelparo, 1785/00/00 - 1785/00/00